ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εταιρεία αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για παραβλέψεις του προσωπικού της στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα Κριτήρια Επιλογής Προσωπικού είναι τα εξής:

  • Να είναι Εύστροφοι και Σωματικοί
  • Λευκό Ποινικό Μητρώο
  • Να έχει τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου
  • Γνώσεις Αγγλικών
  • Οι άνδρες να έχουν συμπληρώσει με Επιτυχία την Στρατιωτική τους Θητεία

* Πέραν των πιο πάνω η εταιρεία εφαρμόζει πολύ αυστηρούς κανόνες ελέγχου και πειθαρχίας του προσωπικού της.

 

 

 
 
ask-for-job

 

 

Go to top