Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) σε Εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.)
Ν. 2518 (ΦΕΚ Α΄ 164): Προϋποθέσεις λειτουργίας ΙΕΠΥΑ. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις (21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1997)   Υ.Α. 1016/109/5κδ (ΦΕΚ Β΄ 847): Καθορισμός τύπου ειδικού δελτίου ταυτότητας του προσωπικού ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ (24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1997)   Υ.Α. 6001/5/52ε (ΦΕΚ Β΄ 1006): Καταβολή τελών για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών Ν. 2518 97 (12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997)   Υ.Α. 1016/109/5-κε (ΦΕΚ Β 1055): Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας ΙΕΠΥΑ και άδειας…
 
 
ask-for-job

 

 

Go to top