ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ SECURITY

Ν. 2518 (ΦΕΚ Α΄ 164): Προϋποθέσεις λειτουργίας ΙΕΠΥΑ. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις (21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1997)

 

Υ.Α. 1016/109/5κδ (ΦΕΚ Β΄ 847): Καθορισμός τύπου ειδικού δελτίου ταυτότητας του προσωπικού ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ (24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1997)

 

Υ.Α. 6001/5/52ε (ΦΕΚ Β΄ 1006): Καταβολή τελών για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών Ν. 2518 97 (12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997)

 

Υ.Α. 1016/109/5-κε (ΦΕΚ Β 1055): Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας ΙΕΠΥΑ και άδειας εργασίας του προσωπικού αυτών (28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997)

 

Ν. 2801 (ΦΕΚ Α΄ 46): Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις (3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000)

 

Ν. 3103 (ΦΕΚ Α΄ 23): Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις (29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003)

 

ΦΕΚ Β 1120: Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006)

 

 

ΚΥΑ 456/79054 (ΦΕΚ Β 1315): Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την έγκριση σημαιών την έγκριση των στολών (7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008)

 

Ν. 3707 (ΦΕΚ Α 209): Ρύθμιση θεμάτων ΙΕΠΥΑ και γραφείων ιδιωτικών ερευνών (8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008)

 

Υ.Α. 1016/109/121-ι (ΦΕΚ Β΄ 1710): Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας ΙΕΠΥΑ και γραφείων ιδιωτικών ερευνών (19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009)

 

Υ.Α. 1016/109/121-θ (ΦΕΚ Β΄ 1467): Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος ΙΕΠΥΑ και των εργαζομένων για παράβαση του ν. 2518 97 (20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009)

 

Υ.Α 1016/109151-α (ΦΕΚ Β΄ 2039): Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών προστατευτικών μέσων προσωπικού ασφάλειας ΙΕΠΥΑ – έναρξη 22 12 2009 (22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

 

 

ΦΕΚ Β 2617: Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των προστατευτικών μέσων … ΝΕΑ έναρξη εφαρμογής η 23−6−2010 (31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

 

ΦΕΚ Β 664: Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης (17 ΜΑΪΟΥ 2010)

 

ΦΕΚ Β 1091 (Τροποποίηση 4892176−γ από 17/05/2010 ΚΥΑ): Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης για έκδοση αδειών εργασίας (19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010)

 

ΦΕΚ Β 606 (Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4892176−γ από 17−5−2010 (ΦΕΚ Β 664 – 17 ΜΑΪΟΥ 2010)): Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτησης (5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)

 

ΦΕΚ Β 2160: Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012)

 

ΦΕΚ Β 888: Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος (21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)

 

Ν 4058 (ΦΕΚ A 63): Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)

 

ΦΕΚ Β 1715: Έγκριση νέας ειδικότητας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (29 ΜΑΪΟΥ 2012)

 

Υ.Α. 4434 10208 (ΦΕΚ 1877 [1]): ISPS code – Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια ελέγχων απο ΣΑΛΕ (12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

 

Υ.Α. 4442.2001 (ΦΕΚ 674): ISPS code – Εκπόνηση μελέτης Αξιολόγησης Ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων (17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008)

 

Υ.Α. 4442/2001 (ΦΕΚ 479): ISPS code – Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 200565 ΕΚ του ΕΚ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (27 ΜΑΪΟΥ 2008)

 

ΥΠΑ ΕΚΑΠΑ: Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

 

ΥΠΑ Ν 3913 (ΦΕΚ Α 18): Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011)

 
 
ask-for-job

 

 

Go to top